Υπηρεσιες Ελεγχου

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου.  Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών και έτσι η ποιότητα είναι το πρώτο μας μέλημα στις παρεχόμενες υπηρεσίες.  Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να διαχειριστείτε τους επιχειρησιακούς και οικονομικούς κινδύνους, να εξασφαλίσουμε την αποδοτικότερη  ροή των διαδικασιών της επιχείρησης σας, και να σας υποστηρίξουμε στη λήψη των σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων. Δεν αναλαμβάνουμε εργασίες που θεωρούμε ότι δεν είναι συμβατές με τις ελεγκτικές μας υπηρεσίες, και έχουμε ένα αυστηρό σύστημα ελέγχων για να αποφύγουμε την σύγκρουση συμφερόντων. Οι οικονομικές ελεγκτικές υπηρεσίες που εκτελεί η TPG είναι πάντα σύμφωνες με τα ελεγκτικά στάνταρ που έχει υιοθετήσει το Ρουμανικό Επιμελητήριο Ελεγκτών καθώς και με τα Διεθνή Ελεγκτικά Στάνταρ (IAS). Παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες που έχουν σχέση με τους οικονομικούς ελέγχους:

 • Υποχρεωτικούς ελέγχους (Statutory audits)
 • Ελέγχους των οικονομικών σύμφωνα με διαφορετικά Λογιστικά Πρότυπα (IFRS, Ρουμανικά και Γερμανικά.)
 • Ελέγχους για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ
 • Financial due diligence
 • Forensic Accounting and Investigation services
  • Special Purpose Engagement (Agreed Upon Procedures)
  • Αναθεώρηση Συμβάσεων/συμβολαίων
  • Ανάλυση τωνΔηλώσεων Οικονομικής Κατάστασης
 • Εσωτερικοί έλεγχοι
 • ΙΤ audits (μέσω τρίτων)